ข้อมูลพื้นฐาน [ ปัตตานี ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี chokdee11@hotmail.co.th 0883907248
2 นางดารุณี ประทีป ณ ถลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ nites.edu@gmail.com 0869632287
3 นางสาวปภัชญา ซุ้นสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ nunam08818209xx@hotmail.com 0881820988
4 นางนุร์ยาตี บูงอสายู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Hayatee.maam@gmail.com 0869585433
5 นางสาวเพ็ญศรี เจะโนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ edu.ptn9@gmail.com 0862951945
6 นางสาวอาซีหย๊ะ หีมล๊ะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ sacuyah@hotmail.com 0860622818
7 นางสุชดา สุขอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล suchadasukanan@gmail.com 0848541991
8 นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ niramaiy@hotmail.com 0813280057
9 นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ abtapohtoh@gmail.com 083-192785
10 นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phurit15@gmail.com 0897336791
11 นายดันนียาล สารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Rayyaedu@hotmail.com 0862934606
12 นายตูวันอารง ยีบากา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sn.tuwan@gmail.com 0813684164
13 นางนปภา ศรีเอียด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล napas2468@hotmail.co.th 0864917069
14 นางสาวกุสุมา กามา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ma_acc_3@hotmail.com 0945936957
15 นางสาวอามีเนาะ แยนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ameen6634@hotmail.com 0848593121
16 นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ angsuthorn@live.com 0874798833
17 นางสาวเจ๊ะนูรียานี เจ๊ะกาเดร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ yaneeka-lee@hotmail.com 0816902365
18 นางสาวนูรมีย์ แลแมแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ mee-kung@hotmail.com 0862882885
19 นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ noy_2507@hotmail.com 0895974599
20 นางสาวสุกัญญา บัวเรียน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ edu.ptn20@gmail.com 0828344158
21 นางสาวนพดารา พึ่งกุศล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ sexygirl_view@hotmail.com 0804505068
22 นางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ edu.ptn21@gmail.com 0807695388
23 นางอัสมะ หะยีโซ๊ะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ Asmahajisoh@gmail.com 0817673717
24 นางสาวสามียะห์ สาแม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (คุรุสภา) pattani@ksp.or.th 0873946246
25 นายอุสมาน เจ๊ะเดร์ พนักงานขับรถยนต์ edu.ptn25@gmail.com 086085165
26 นางสาวพรศิริ ศรีสุวรรณ์ แม่บ้าน edu.ptn26@gmail.com
27 นางเจ๊ะรูฮานี แวอีซอ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 0873905021
28 นางนันทิยา ดาราแม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Nunthiya@live.com 0819573805
29 นางเมธาพร จวงเศวต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ phing26ple@gmail.com 0864885969
30 นางยามีละห์ เจะมูซอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ lah_53@hotmail.com 0980148730
31 นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ tot123138@gmail.com 0621962669
32 นางมาเรียม ยะสะแต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา yasatae@hotmail.co.th 0894686625
33 นางนงนุช ชีวะกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0815995276
34 นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน นิติกรชำนาญการ 0958620589
35 นางสาวเมตตา นาคพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0831945521
36 นางศุภลักษณ์ เบ็ญฮาวัน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (คุรุสภา) pattani2@ksp.or.th 0807088913
37 นายมูฮำหมัดซูไฮมี ดาหาลี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (คุรุสภา) pattani3@ksp.or.th 0833981712
38 นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ alwee233@hotmail.com 0817985383
39 นางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sornor_anis@hotmail.com 0987146051
40 นายปัญพณ พัฒนบดีพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tham_rung@hotmail.com 0831966851
41 นางขวัญตา ค้าขึ้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ soda_1967@hotmail.com 0815437710
42 นายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 0832451453