ข้อมูลพื้นฐาน [ นราธิวาส ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายชาร์รีพฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส narapeo@g.narapeo.go.th 087530515
2 นางอารีซา บอเถาะ นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ sa-shasha@windowslive.com 0830149258
3 นางวินิพร แซ่ฮ่ำ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ winiporn@gmail.com 0899755527
4 นางลดาวัลย์ สร้อยสังวาลย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ liu2538@gmail.com 0890657579
5 นายซัมรี สือแม เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน mimee_006@hotmail.com 0914623077
6 นางสาวกุลลนาพร อาซ้าย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน june_love_achi@outlook.co.th 0895993770
7 นางพรทิพย์ วุุตติหาสะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ pontip_nok007@hotmail.com 0984956774
8 นายวิรัตน์ พุธสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ mang_mo@windowslive.com 0899259887
9 นายฟิกกรี สามะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ fikree_2009@hotmail.com 0849657829
10 นางโสภา ทองเมือง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ sopa2444@gmail.com 0935836662
11 นางสาวกัลยา สรีแมง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ yayah053@hotmail.com 0852472528
12 นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ junjudapa@gmail.com 0635859459
13 นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ saripat2555@gmail.com 0892935728
14 นายโซเฟียน ละมูลอ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ aweeraja@gmail.com 0833973232
15 นางสุไบดัส มะยาดง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ das.124@hotmail.com 0913134919
16 นางปัทมาวดี ขันธ์ชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ dahmocom@hotmail.com 0816084218
17 นายนิธิรอน ภัทราธิกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ nithiron@gmail.com 0813384938
18 นายรอสดี มะลี ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ) email@narapeo.go.th 0878376315
19 นายรุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว(งานสารบรรณ) rungrod.chairak@gmail.com 0846917531
20 นางสาววนิดา หะยีดอเล๊าะ ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน) wanida.kubra@gmail.com 0827309316
21 นางสาวชญาภา สุขสบาย ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่พัสดุ) nongjoy1992@hotmail.com 0936695013
22 นางสาวรวีวรรณ อนันต์ชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ananch.peung@gmail.com 0897557044
23 นางสาวกิติยา แมเลาะ นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ kitiya_515@hotmail.com 0887913224
24 นางสาวนุชนาถ แก้วชมจิตต์ นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ linling4power@gmail.com 0897380119
25 นางฮามีด๊ะ อาแว นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ faf-mame@hotmail.co.th 0860180306
26 นางฮาซน๊ะ มิง นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ namitp99@gmail.com 0999017668
27 นางสาวอาอีซะห์ สะอิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ er-ess_798@hotmail.com 0895991199
28 นางสาวฮูไซมะห์ กือเด็ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ huzaimah.cs@gmail.com 0808844322
29 นางสาวนุรีซำ มะเจ๊ะแน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ email@narapeo.go.th 0848544467
30 นายฮูซามมุดดีน ดอเล๊าะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ email@narapeo.go.th 0626262313
31 นางสาวอังคณีย์ บินแวดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ aungkanee@hotmail.com 0824321818
32 นางสาวจินดาภรณ์ สวนพิบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ hunny_data@hotmail.com 0895999016
33 นางสาวโสภิดา ตุลยาพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญาการพิเศษ tulayapong@gmail.com 0862855370
34 นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ l.thanawat@gmail.com 0931619323
35 นางกัลยา เวทมาหะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ email@narapeo.go.th 0622438925
36 นางสาวฮัลลีนา แมละมัย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน email@narapeo.go.th 0897388591
37 นางสาวพรพิมล จันทร์คง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ rmiss_456@hotmail.com 0818979588
38 นางจารุณี ช่วยเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ april_show_16@hotmail.com 0840675558
39 นางสารีฮา ดาตูมะดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ hunny_data@hotmail.com 0895999016