ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1020080004
โรงเรียน : อนุบาลวัดช่องลม
เขตพื้นที่ : สพป.ชลบุรี เขต 1
จังหวัด : ชลบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://school.bed.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิล
จำนวนนักเรียน : 168
จำนวนครูและบุคลากร : 15
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 สิงหาคม 2564