ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1020080207
โรงเรียน : วัดบ้านนา
เขตพื้นที่ : สพป.ชลบุรี เขต 3
จังหวัด : ชลบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.watbannaschoo.org
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวบุสรา วงชารี
จำนวนนักเรียน : 124
จำนวนครูและบุคลากร : 10
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 สิงหาคม 2564