ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1020080300
โรงเรียน : บ้านชุมนุมปรกฟ้า
เขตพื้นที่ : สพป.ชลบุรี เขต 2
จังหวัด : ชลบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://schoo;.obec.go.t
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ
จำนวนนักเรียน : 424
จำนวนครูและบุคลากร : 18
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 สิงหาคม 2564