ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1024070322
โรงเรียน : วัดโสธรวรารามวรวิหาร
เขตพื้นที่ : สพม.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.wstr.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางรุจิรดา วรรณศิริ
จำนวนนักเรียน : 3676
จำนวนครูและบุคลากร : 208
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 18 มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 03 มิถุนายน 2564

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ความเห็นของท่านผู้ตรวจราชการฯ

                    3.1 การจัดการศึกษาระดับอนุบาล-ม.ปลาย เป็นการจัดการศึกษาที่ที่ยุ่งยากมาก เนื่องจากครูผู้สอนต้องใช้จิตวิทยาและการเสริมสร้างพัฒนาการแตกต่างกัน

                    3.2 โรงเรียนสอบถามถึงประเด็นว่า โรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-ม.6            เด็กม.1-ม.6 มีเวทีสำหรับการประกวดแข่งขันความสามารถ แต่เด็กอนุบาล 1-ป.6 ไม่มีเวทีสำหรับการประกวดแข่งขันความสามารถ เพราะว่าเป็นโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา ท่านผู้ตรวจรับประเด็นไว้ เนื่องจากมีหลายโรงเรียน ที่จัดการศึกษาทั้ง 3-4 ประเภทอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีเวทีวัดศักยภาพเด็ก         ในระดับชั้นอื่น ๆ ด้วย ซึ่งโรงเรียนที่มีตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงม.ปลาย เป็นเหมือนการจำลองสังคม เป็นสังคมเสมือนจริง

          3.3 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนสิริวัณวรี 3 ที่มารายงานผลการดำเนินงาน                 เป็นโรงเรียนดักเด็กไม่ให้เข้ามาเรียนในเมือง โดยจะมีเกณฑ์ต่าง ๆ ในการคัดเลือก โดยโรงเรียนสิริวัณวรี          มีเนื้อที่ 151 ไร่ ถือว่ามีความพร้อมทางด้านกายภาพ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยในปีนี้จะให้ สพฐ. จัดสรรเงินให้กับโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในเบื้องต้นจะแบ่งเป็น 5 ภาค คัดเลือกภาคละ 1 โรงเรียน ประกอบด้วย ภาคเหนือ              ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคใต้ และในปี พ.ศ. 2564 จะจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนละ 2 ล้านบาท และถ้าหลุดจากโครงการแรก ก็จะมีโครงการที่ 2 จัดสรรเงิน 400,000 บาท

              3.4 เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน คือ

              1มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ไร่

                             2) รวมเด็กแล้วไม่เกิน 1,200 คน

                   3) รองรับการจัดการศึกษาได้ 30 ห้อง

                             4) อยู่ใกล้ถนนหลัก สำหรับการสัญจร การคมนาคมสะดวก

          3.5 ผู้ตรวจกล่าวขอบคุณทั้ง 2 โรงเรียนที่ได้นำเสนอข้อมูล

3. การลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ (ตรวจราชการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)