ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1025290272
โรงเรียน : กบินทร์วิทยา
เขตพื้นที่ : สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
จังหวัด : ปราจีนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.kabin.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ก้อนสันทัด
จำนวนนักเรียน : 1590
จำนวนครูและบุคลากร : 95
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 06 ตุลาคม 2564