ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1027740313
โรงเรียน : วังสมบูรณ์วิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.สระแก้ว
จังหวัด : สระแก้ว
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.wsb.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายชัยทัศน์? จ้องสกุลวงษ์
จำนวนนักเรียน : 799
จำนวนครูและบุคลากร : 51
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 กุมภาพันธ์ 3107