ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1030200935
โรงเรียน : เคหะประชาสามัคคี
เขตพื้นที่ : สพป.นครราชสีมา เขต 1
จังหวัด : นครราชสีมา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.kaehaschool.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุล
จำนวนนักเรียน : 554
จำนวนครูและบุคลากร : 34
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 12 มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอความต้องการของสถานศึกษา บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 มิถุนายน 2564

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-cluster; line-height:normal;tab-stops:14.2pt 28.35pt 42.55pt 56.7pt 70.9pt 85.05pt"><span lang="TH" style="mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:&quot;TH SarabunIT๙&quot;,sans-serif">(๑) นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและสามารถสอบเข้าเรียนโปรแกรมพิเศษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมได้ แต่ไม่มีเงินทุนที่จะใช้เรียน ได้แก่สอบได้ โปรแกรม </span><span style="mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:&quot;TH SarabunIT๙&quot;,sans-serif">EP<span lang="TH">โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โปรแกรม คณิต วิทยาศาสตร์เข้ม สสวท. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และสอบได้ในโปรแกรม </span>EIS, SME <span lang="TH">โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นต้น</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal;tab-stops:14.2pt 28.35pt 42.55pt 56.7pt 70.9pt 85.05pt 99.25pt 113.4pt"><span lang="TH" style="mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:&quot;TH SarabunIT๙&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; (๒) คณะครู มีความตั้งใจทำงาน และยังมีสมรรถนะที่ทำงานที่ท้าทายมากขึ้น</span><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt;font-family:&quot;TH SarabunIT๙&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:.5in;line-height:normal; tab-stops:14.2pt 28.35pt 42.55pt 56.7pt 70.9pt 85.05pt 99.25pt 113.4pt"><span lang="TH" style="mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:&quot;TH SarabunIT๙&quot;,sans-serif">&nbsp;</span><span style="mso-bidi-font-size:16.0pt; font-family:&quot;TH SarabunIT๙&quot;,sans-serif">&nbsp; <span lang="TH">- ปัญหาอุปสรรค</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-cluster; text-indent:1.0in;line-height:normal;tab-stops:14.2pt 28.35pt 42.55pt 56.7pt 70.9pt 85.05pt 99.25pt 113.4pt"><span lang="TH" style="mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:&quot;TH SarabunIT๙&quot;,sans-serif">&nbsp; </span><span style="mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:&quot;TH SarabunIT๙&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="TH">(๑) ยังขาดการส่งเสริมนักเรียนจากผู้ปกครองในการช่วยกันดูและนักเรียนในขณะที่นักเรียนอยู่ที่บ้านให้สนใจในเรื่องการศึกษา</span><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-cluster; text-indent:1.0in;line-height:normal;tab-stops:14.2pt 28.35pt 42.55pt 56.7pt 70.9pt 85.05pt 99.25pt 113.4pt"><span lang="TH" style="mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:&quot;TH SarabunIT๙&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-bidi-font-size:16.0pt; font-family:&quot;TH SarabunIT๙&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="TH">(๒) ข้อจำกัดในเรื่องอาคารสถานที่ที่มีไม่เพียงพอต่อการเพิ่มของจำนวนนักเรียนที่รวดเร็ว</span><o:p></o:p></span></p>