ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1030201363
โรงเรียน : พุดซาพิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.pudsa.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายกฤตภาส นิกรกุล
จำนวนนักเรียน : 143
จำนวนครูและบุคลากร : 15
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 12 มีนาคม 2564