ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1032650265
โรงเรียน : อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
เขตพื้นที่ : สพป.สุรินทร์ เขต 3
จังหวัด : สุรินทร์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : apssurin3.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายธรรมนูญ บุญงอก
จำนวนนักเรียน : 1984
จำนวนครูและบุคลากร : 119
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 01 มกราคม 544