ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1032650411
โรงเรียน : บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
เขตพื้นที่ : สพป.สุรินทร์ เขต 1
จังหวัด : สุรินทร์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว
จำนวนนักเรียน : 566
จำนวนครูและบุคลากร : 49
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 10 มีนาคม 3107