ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1032650809
โรงเรียน : สนมวิทยาคาร
เขตพื้นที่ : สพม.สุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.snw.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวิชัย สาลีงาม
จำนวนนักเรียน : 990
จำนวนครูและบุคลากร : 70
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 10 มีนาคม 3107