ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1035430406
โรงเรียน : คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
เขตพื้นที่ : สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
จังหวัด : ยโสธร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.chanupatham.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายไตรสรณ์ สุวพงษ์
จำนวนนักเรียน : 2101
จำนวนครูและบุคลากร : 140
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 22 กุมภาพันธ์ 3107