ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1036100063
โรงเรียน : บ้านท่าหินโงม
เขตพื้นที่ : สพป.ชัยภูมิ เขต 1
จังหวัด : ชัยภูมิ
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : tahinngom.net
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์
จำนวนนักเรียน : 450
จำนวนครูและบุคลากร : 26
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 09 มีนาคม 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอความต้องการของสถานศึกษา บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 มีนาคม 2564

เพื่อให้โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพของชุมชนมีความยั่งยืน สามารถดำเนินการต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม มีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน ต้นสังกัดควรเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ การนิเทศติดตามสม่ำเสมอ เป็นต้น

   ด้านสถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์กับชุมชนถึงข้อดีของโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพของชุมชน ข้อดีของการเรียนในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เช่น ในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง การประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นอกจากนั้นโรงเรียนต้องแสดงศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองให้บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน