ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1036100769
โรงเรียน : บ้านเขว้าวิทยายน
เขตพื้นที่ : สพม.ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.bkw.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : วีระยุทธ ปรุงชัยภูมิ
จำนวนนักเรียน : 664
จำนวนครูและบุคลากร : 56
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 23 มิถุนายน 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2564

ไม่มี