ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1041680489
โรงเรียน : อนุบาลหนองวัวซอ
เขตพื้นที่ : สพป.อุดรธานี เขต 1
จังหวัด : อุดรธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.thaischool.im.th/anws
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางแพวิพา ภูสงัด
จำนวนนักเรียน : 1030
จำนวนครูและบุคลากร : 59
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มกราคม 2564