ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1041680491
โรงเรียน : บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
เขตพื้นที่ : สพป.อุดรธานี เขต 1
จังหวัด : อุดรธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1041680491
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายไพฑูรย์ พูลสุทธิ์
จำนวนนักเรียน : 65
จำนวนครูและบุคลากร : 6
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 กุมภาพันธ์ 2564