ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1041680768
โรงเรียน : ชายแดนประชาสรรค์
เขตพื้นที่ : สพป.อุดรธานี เขต 4
จังหวัด : อุดรธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสยาม ตะวงษา
จำนวนนักเรียน : 102
จำนวนครูและบุคลากร : 10
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 กุมภาพันธ์ 2564