ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1041680845
โรงเรียน : กุมภวาปี
เขตพื้นที่ : สพม.อุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.kwp.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย
จำนวนนักเรียน : 2117
จำนวนครูและบุคลากร : 132
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มกราคม 2564