ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1045450001
โรงเรียน : เมืองร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่ : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.mo.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุทัศน์ อนุพันธ์
จำนวนนักเรียน : 2757
จำนวนครูและบุคลากร : 104
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 26 พฤษภาคม 2564