ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1045450214
โรงเรียน : บ้านโพนงาม
เขตพื้นที่ : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์
จำนวนนักเรียน : 100
จำนวนครูและบุคลากร : 11
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มิถุนายน 2564