ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1045450316
โรงเรียน : บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
เขตพื้นที่ : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุภาพ สุริโย
จำนวนนักเรียน : 197
จำนวนครูและบุคลากร : 19
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มิถุนายน 2564