ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1045450805
โรงเรียน : สตรีศึกษา
เขตพื้นที่ : สพม.ร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.strisuksa.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศิริ ธนะมูล
จำนวนนักเรียน : 3631
จำนวนครูและบุคลากร : 226
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มิถุนายน 2564