ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1046030591
โรงเรียน : กมลาไสย
เขตพื้นที่ : สพม.กาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.kls.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์
จำนวนนักเรียน : 2296
จำนวนครูและบุคลากร : 147
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 24 มีนาคม 2564