ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1052500513
โรงเรียน : บุญวาทย์วิทยาลัย
เขตพื้นที่ : สพม.ลำปาง ลำพูน
จังหวัด : ลำปาง
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.bwc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
จำนวนนักเรียน : 4035
จำนวนครูและบุคลากร : 320
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 07 มิถุนายน 2564