ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1054390084
โรงเรียน : บ้านหัวดง
เขตพื้นที่ : สพป.แพร่ เขต 2
จังหวัด : แพร่
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางวัชรี กาศสนุก
จำนวนนักเรียน : 125
จำนวนครูและบุคลากร : 11
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 09 กุมภาพันธ์ 2564