ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1054390116
โรงเรียน : บ้านอ้อยวิทยาคาร
เขตพื้นที่ : สพป.แพร่ เขต 1
จังหวัด : แพร่
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางนพร ชาติสิงห์ทอง
จำนวนนักเรียน : 125
จำนวนครูและบุคลากร : 17
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 10 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธภ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 10 มีนาคม 2564

ขอให้โรงเรียนขยายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนในพื้นที่