ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1054390301
โรงเรียน : นารีรัตน์จังหวัดแพร่
เขตพื้นที่ : สพม.แพร่
จังหวัด : แพร่
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : nareerat.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
จำนวนนักเรียน : 2881
จำนวนครูและบุคลากร : 202
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 09 กุมภาพันธ์ 2564