ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1054390311
โรงเรียน : สูงเม่นชนูปถัมภ์
เขตพื้นที่ : สพม.แพร่
จังหวัด : แพร่
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.sungmen.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายเลิศฤิทธิ์ เรือนละหงษ์
จำนวนนักเรียน : 883
จำนวนครูและบุคลากร : 77
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 10 กุมภาพันธ์ 2564