ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1055250373
โรงเรียน : บ้านสองแคว
เขตพื้นที่ : สพป.น่าน เขต 2
จังหวัด : น่าน
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.songkwae.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายธวัชชัย ยวงคำ
จำนวนนักเรียน : 174
จำนวนครูและบุคลากร : 15
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 22 มีนาคม 2564