ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1056320056
โรงเรียน : อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
เขตพื้นที่ : สพป.พะเยา เขต 2
จังหวัด : พะเยา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.anbchun.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอภิชัย ศรีเพชร
จำนวนนักเรียน : 704
จำนวนครูและบุคลากร : 33
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 17 กุมภาพันธ์ 2564