ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1056320291
โรงเรียน : พะเยาพิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.พะเยา
จังหวัด : พะเยา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.ppk.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์
จำนวนนักเรียน : 3406
จำนวนครูและบุคลากร : 188
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 กุมภาพันธ์ 2564