ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1057120070
โรงเรียน : บ้านหัวดอย
เขตพื้นที่ : สพป.เชียงราย เขต 1
จังหวัด : เชียงราย
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.huadoi.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสังวาลย์ คำจันทร์
จำนวนนักเรียน : 339
จำนวนครูและบุคลากร : 23
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 23 มีนาคม 2564