ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1057120694
โรงเรียน : สามัคคีวิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.เชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.samakkhi.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอดุลย์ นันท์บัญชา
จำนวนนักเรียน : 3047
จำนวนครูและบุคลากร : 191
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 19 กุมภาพันธ์ 2564