ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1057120697
โรงเรียน : ห้วยสักวิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.เชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศุภวิศว์ ตาหล้า
จำนวนนักเรียน : 534
จำนวนครูและบุคลากร : 41
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 19 กุมภาพันธ์ 2564