ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1057120702
โรงเรียน : เชียงรายปัญญานุกูล
เขตพื้นที่ : สพป.เชียงราย เขต 1
จังหวัด : เชียงราย
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.crp.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายกมล ดาระสุวรรณ์
จำนวนนักเรียน : 421
จำนวนครูและบุคลากร : 106
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 23 กรกฎาคม 2564