ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1060220021
โรงเรียน : อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
เขตพื้นที่ : สพป.นครสวรรค์ เขต 1
จังหวัด : นครสวรรค์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.amn.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์
จำนวนนักเรียน : 1590
จำนวนครูและบุคลากร : 75
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 มกราคม 3107