ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1060220106
โรงเรียน : วัดนากลาง
เขตพื้นที่ : สพป.นครสวรรค์ เขต 1
จังหวัด : นครสวรรค์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : เว็บไซต์ : www.watnaklang.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์
จำนวนนักเรียน : 191
จำนวนครูและบุคลากร : 19
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 กันยายน 2564