ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1060220463
โรงเรียน : บ้านหนองจิกรี
เขตพื้นที่ : สพป.นครสวรรค์ เขต 2
จังหวัด : นครสวรรค์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : suda014@hotmail.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่าย
จำนวนนักเรียน : 114
จำนวนครูและบุคลากร : 13
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 กันยายน 2564