ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1060220621
โรงเรียน : สตรีนครสวรรค์
เขตพื้นที่ : สพม.นครสวรรค์
จังหวัด : นครสวรรค์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.sns.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายชาญชัย ชนิดสะ
จำนวนนักเรียน : 2824
จำนวนครูและบุคลากร : 153
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 มกราคม 3107