ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1060220658
โรงเรียน : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
เขตพื้นที่ : สพม.นครสวรรค์
จังหวัด : นครสวรรค์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.2016.namhom.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
จำนวนนักเรียน : 1248
จำนวนครูและบุคลากร : 65
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 กันยายน 2564