ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1061700119
โรงเรียน : อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
เขตพื้นที่ : สพป.อุทัยธานี เขต 1
จังหวัด : อุทัยธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมพงษ์ แจ่มแสง
จำนวนนักเรียน : 859
จำนวนครูและบุคลากร : 41
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 15 กันยายน 2564