ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1061700144
โรงเรียน : ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
เขตพื้นที่ : สพป.อุทัยธานี เขต 2
จังหวัด : อุทัยธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมชาย พฤษสุภี
จำนวนนักเรียน : 472
จำนวนครูและบุคลากร : 29
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 15 กันยายน 2564