ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1062040166
โรงเรียน : บ้านใหม่หนองยาง
เขตพื้นที่ : สพป.กำแพงเพชร เขต 2
จังหวัด : กำแพงเพชร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.bmny001.ac.th.gs
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพิชิต แช่มชื่น
จำนวนนักเรียน : 165
จำนวนครูและบุคลากร : 13
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 10 กันยายน 2564