ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1063160001
โรงเรียน : อนุบาลตาก
เขตพื้นที่ : สพป.ตาก เขต 1
จังหวัด : ตาก
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.anubantak.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพยนต์ สืบรอด
จำนวนนักเรียน : 1643
จำนวนครูและบุคลากร : 90
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 13 กรกฎาคม 3107