ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1063160047
โรงเรียน : ชุมชนวัดสันป่าลาน
เขตพื้นที่ : สพป.ตาก เขต 1
จังหวัด : ตาก
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.sanpalarn.tak1.org
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอดุลย์ พิมพรม
จำนวนนักเรียน : 241
จำนวนครูและบุคลากร : 17
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 17 มีนาคม 3107