ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1063160237
โรงเรียน : ตากพิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.ตาก
จังหวัด : ตาก
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.tps.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้
จำนวนนักเรียน : 2644
จำนวนครูและบุคลากร : 188
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 14 กรกฎาคม 3107