ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1064620384
โรงเรียน : ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
เขตพื้นที่ : สพม.สุโขทัย
จังหวัด : สุโขทัย
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.tsl.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายไพบูลย์ พวงเงิน
จำนวนนักเรียน : 1567
จำนวนครูและบุคลากร : 87
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 กันยายน 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอความต้องการของสถานศึกษา บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กันยายน 2564


ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอของพื้นที่/จังหวัดผู้รับการตรวจ บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กันยายน 2564


ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กันยายน 2564

นายสุรินทร์  แก้วมณี ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการครั้งนี้กัีบหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุโขทัยว่า ให้นำรูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานฯและในสถานศึกษา และจะนำไปถ่ายทอดให้กับกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไป

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธภ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กันยายน 2564

คำแนะนำของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ให้ไว้ว่า การตรวจราชการของจังหวัดสุโขทัยครั้งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีมากให้กับจังหวัดอื่นทั้งการรายงานผลฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยและการรางงานของโรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนรับการตรวจในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กันยายน 2564

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานในโรงเรียนของผู้บริหารที่บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้เป็นอย่างดี