ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1067380587
โรงเรียน : โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตพื้นที่ : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
จังหวัด : เพชรบูรณ์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.sotphetchabun.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวอรนลิน จินะฝั้น
จำนวนนักเรียน : 226
จำนวนครูและบุคลากร : 76
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 มีนาคม 2564